‫چيست‬ ‫‪Franchise

‫؟‬ ‫چيست‬ ‫‪Franchise‬‬
‫مخصوص‬ ‫حق‬ ‫‪:‬‬ ‫معني‬ ‫لغت‬ ‫كتاب‬ ‫در‬ ‫كلمه‬ ‫اين‬ ‫مفهوم‬
‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫كرده‬ ‫فراهم‬ ‫شركتي‬ ‫يا‬ ‫اشخاص‬ ‫يا‬ ‫شخص‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫شغل‬ ‫معني‬ ‫به‬ ‫عامه‬ ‫اصطلاحات‬ ‫در‬
‫خاص‬ ‫قراردادهاي‬ ‫طي‬ ‫(‬ ‫شريك‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫)‬ ‫خود‬ ‫كارگزار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫عده‬ ‫‪،‬‬ ‫آن‬ ‫نسبي‬ ‫معروفيت‬ ‫و‬ ‫توسعه‬
‫‪.‬‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫بيشتر‬ ‫سود‬ ‫كسب‬ ‫و‬ ‫فعاليت‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬
‫عملا‬ ‫كه‬ ‫‪،‬‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫خود‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫ي‬ ‫مخصوص‬ ‫حقوق‬ ‫‪،‬‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫بندهاي‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫‪.‬‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫خود‬ ‫دراختيار‬ ‫كاملاً‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫بندد‬ ‫مي‬ ‫طرف‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫كارگزار‬ ‫دست‬
‫يك‬ ‫به‬ ‫تبديل‬ ‫عملاً‬ ‫ريكه‬ ‫طو‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫تر‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سخت‬ ‫قراردادها‬ ‫‪،‬‬ ‫شغل‬ ‫بيشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫توسعه‬ ‫با‬
‫خودرا‬ ‫‪،‬‬ ‫خود‬ ‫سرمايه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫اختيار‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫قرارداد‬ ‫اين‬ ‫بابستن‬ ‫‪.‬‬ ‫گردد‬ ‫مي‬ ‫داري‬ ‫برده‬ ‫جديد‬ ‫قرارداد‬
‫فرد‬ ‫مثلاً‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫گنجانده‬ ‫قرارداد‬ ‫در‬ ‫ي‬ ‫مواد‬ ‫حتي‬ ‫جائيكه‬ ‫تا‬ ‫‪،‬‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫شغل‬ ‫صاحب‬ ‫اختيار‬ ‫در‬
‫‪.‬‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫شهر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫حق‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫تا‬ ‫شغل‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫و‬ ‫برده‬ ‫را‬ ‫شغل‬ ‫گيرنده‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫ه‬ ‫برد‬ ‫را‬ ‫‪Franchise‬‬ ‫صاحب‬ ‫بعد‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫فوق‬ ‫تعريف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بنابراين‬
‫‪.‬‬ ‫بناميم‬ ‫جديد‬ ‫داري‬ ‫برده‬ ‫قرارداد‬ ‫را‬ ‫مابين‬ ‫في‬ ‫‪Franchise‬‬ ‫قرارداد‬
‫مانده‬ ‫عقب‬ ‫و‬ ‫پيشرفته‬ ‫كشورهاي‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ايجاد‬ ‫عميق‬ ‫و‬ ‫ژرف‬ ‫فاصله‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫دنيا‬ ‫اقتصادي‬ ‫جديد‬ ‫وضعيت‬ ‫با‬
‫به‬ ‫بيشتري‬ ‫مهاجرت‬ ‫به‬ ‫تمايل‬ ‫مانده‬ ‫عقب‬ ‫كشورهاي‬ ‫كوچك‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫هاي‬ ‫سرمايه‬ ‫صاحبان‬ ‫هرروزه‬
‫مي‬ ‫ود‬ ‫موع‬ ‫هاي‬ ‫سرزمين‬ ‫به‬ ‫مهاجرت‬ ‫به‬ ‫راحلي‬ ‫م‬ ‫طي‬ ‫با‬ ‫راه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ ‫نشان‬ ‫پيشرفته‬ ‫كشورهاي‬
‫‪.‬‬ ‫روند‬
‫اي‬ ‫آماده‬ ‫هاي‬ ‫شغل‬ ‫جذب‬ ‫‪،‬‬ ‫مشاغل‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬ ‫عدم‬ ‫بعضاً‬ ‫و‬ ‫قوانين‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬ ‫عدم‬ ‫بعلت‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫طبيعي‬
‫و‬ ‫فروشي‬ ‫ساندويچ‬ ‫‪،‬‬ ‫فروشي‬ ‫قهوه‬ ‫‪:‬‬ ‫شده‬ ‫ديده‬ ‫تدارك‬ ‫آنها‬ ‫براي‬ ‫جديد‬ ‫داران‬ ‫برده‬ ‫توسط‬ ‫كه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬
‫را‬ ‫املاك‬ ‫اين‬ ‫دار‬ ‫برده‬ ‫معمولاً‬ ‫و‬ ‫كشد‬ ‫مي‬ ‫سر‬ ‫شهر‬ ‫يك‬ ‫گوشه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قارچ‬ ‫مانند‬ ‫كه‬ ‫فودها‬ ‫فست‬ ‫انواع‬
‫برده‬ ‫سپس‬ ‫‪.‬‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫پرداخت‬ ‫برده‬ ‫را‬ ‫دار‬ ‫برده‬ ‫هاي‬ ‫بالاسري‬ ‫و‬ ‫اجاره‬ ‫هزينه‬ ‫ولي‬ ‫‪،‬‬ ‫د‬ ‫كن‬ ‫مي‬ ‫اجاره‬ ‫خود‬
‫حق‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫كلاني‬ ‫مبلغ‬ ‫دريافت‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫مغازه‬ ‫قرارداد‬ ‫عقد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫اندازد‬ ‫مي‬ ‫دام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اي‬
‫و‬ ‫ندارد‬ ‫دار‬ ‫برده‬ ‫از‬ ‫مبلغ‬ ‫اين‬ ‫دريافت‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حقي‬ ‫برده‬ ‫‪.‬‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫واگذار‬ ‫برده‬ ‫به‬ ‫‪Franchise‬‬
‫آنهم‬ ‫‪.‬‬ ‫شود‬ ‫او‬ ‫مغازه‬ ‫اجاره‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫ديگري‬ ‫برده‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫دريافت‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫اين‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫صورتي‬ ‫در‬ ‫فقط‬
‫‪.‬‬ ‫دار‬ ‫برده‬ ‫به‬ ‫جديد‬ ‫ده‬ ‫بر‬ ‫از‬ ‫دريافتي‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫برده‬ ‫از‬ ‫اجازه‬ ‫كسب‬ ‫با‬
‫بسيار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫اجناس‬ ‫اين‬ ‫خريد‬ ‫حق‬ ‫برده‬ ‫و‬ ‫فروشد‬ ‫مي‬ ‫برده‬ ‫به‬ ‫دار‬ ‫برده‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫لوازم‬
‫‪.‬‬ ‫ندارد‬ ‫است‬ ‫ارزانتر‬‫‪.‬‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ملك‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حق‬ ‫واگذاري‬ ‫مبلغ‬ ‫دريافت‬ ‫باز‬ ‫امكان‬ ‫هيچگاه‬ ‫معمول‬ ‫صورت‬
‫از‬ ‫يكي‬ ‫كانادا‬ ‫فرستاده‪.‬‬ ‫پيشرفته‬ ‫كشورهاي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زيادي‬ ‫بردگان‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫كشورهايي‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫ايران‬
‫از‬ ‫را‬ ‫بسياري‬ ‫سرمايه‬ ‫و‬ ‫گي‬ ‫زند‬ ‫‪،‬‬ ‫مخصوص‬ ‫حقوق‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫داران‬ ‫برده‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫هايي‬ ‫سرزمين‬
‫‪.‬‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫باد‬ ‫بر‬ ‫شدگان‬ ‫رانده‬ ‫اين‬
‫حتي‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫نمي‬ ‫دخول‬ ‫جديد‬ ‫داري‬ ‫برده‬ ‫اين‬ ‫قراردادهاي‬ ‫در‬ ‫هيچگاه‬ ‫آزاد‪،‬‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫سرزمين‬
‫‪.‬‬ ‫زند‬ ‫نمي‬ ‫دامن‬ ‫آن‬ ‫به‬
‫به‬ ‫در‬ ‫‪،‬‬ ‫دلال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫‪،‬‬ ‫اند‬ ‫نشسته‬ ‫(‬ ‫‪Real estate‬‬ ‫)‬ ‫املاك‬ ‫معاملات‬ ‫هاي‬ ‫دربنگاه‬ ‫كه‬ ‫ايرانياني‬ ‫از‬ ‫بسياري‬
‫‪.‬‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫بازي‬ ‫را‬ ‫اساسي‬ ‫نقش‬ ‫مهاجر‬ ‫ايرانيان‬ ‫كشيدن‬ ‫دام‬
‫‪Franchise‬‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫زرق‬ ‫پر‬ ‫هاي‬ ‫شركت‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫يل‬ ‫الح‬ ‫لطايف‬ ‫با‬ ‫‪،‬‬ ‫يافته‬ ‫را‬ ‫برده‬ ‫اقع‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫آنها‬
‫‪.‬‬ ‫دارد‬ ‫مي‬ ‫دريافت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دلالي‬ ‫و‬ ‫فروشد‬ ‫مي‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برده‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مدت‬ ‫تمام‬ ‫همكاري‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫كشيده‬
‫مي‬ ‫‪Franchise‬‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فقط‬ ‫شما‬ ‫‪،‬‬ ‫است‬ ‫بيهوده‬ ‫وق‬ ‫ف‬ ‫مطالب‬ ‫كه‬ ‫كنيد‬ ‫تصور‬ ‫شما‬ ‫شايد‬
‫در‬ ‫را‬ ‫دلار‬ ‫مليون‬ ‫يك‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫خود‬ ‫سرمايه‬ ‫كه‬ ‫افرادي‬ ‫هستند‬ ‫‪.‬‬ ‫نيست‬ ‫بيهوده‬ ‫مطالب‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫ببينيد‬ ‫توانيد‬
‫نيستيد‪.‬‬ ‫نفر‬ ‫اولين‬ ‫شما‬ ‫اند‪.‬‬ ‫اده‬ ‫د‬ ‫‪،‬‬ ‫من‬ ‫مثل‬ ‫‪،‬‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وآينده‬ ‫وهستي‬ ‫اند‪.‬زندگي‬ ‫باخته‬ ‫برگشت‬ ‫بي‬ ‫راه‬ ‫اين‬
‫باشيد‪.‬‬ ‫نفر‬ ‫آخرين‬ ‫كه‬ ‫كنيم‬ ‫دعا‬ ‫‪،‬بيائيد‬ ‫گذاشتيد‬ ‫پا‬ ‫راه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫ولي‬

2014/05/07Permalink Leave a comment

Leave a Reply